درباره ما

پیوند اندیشه با رسانه همواره از دغدغه‌های مهم اصحاب خرد و رسانه بوده است. ظهور نشریاتی با محوریت تام اندیشه و تفکر در فضای رسانه‌ای جامعه‌ی ایران، دلیل روشنی بر این مدعاست. اما آنچه در این میان مغفول مانده است، مهجوریت تفکر و اندیشه‌ی منتسب به گفتمان انقلاب اسلامی در نشریات حاضر و چه بسا تهاجماتی که در این بین از همین مجرا به گفتمان انقلاب اسلامی وارد آمده و از طرفی، کاهلی نخبگان گفتمان انقلاب اسلامی در تولیدات درخور و قابل رقابت با جبهه‌ی معارض انقلاب اسلامی در این زمینه است. اگر چه نمی‌توان در این بین از درخشش تک ستارگانی چون نشریه‌ی کتاب نقد (در دهه‌ی هفتاد) به سادگی عبور کرد،‌ ولیکن باید اذعان داشت که چه به لحاظ کمی و چه از نظر استمرار انتشار این طیف از نشریات، اثرگذاری بایسته‌ای نداشته‌اند.
با توجه به این مهم و با حدودی آشنایی از پیوند محتوای این طیف از نشریات با ساحت فرهنگ و سیاست و اجتماع، توجه به تاسیس چنین نشریاتی و انتشار محتوایی در جهت تقویت مبانی گفتمان انقلاب اسلامی، با رعایت ضوابط و چارچوب‌های مقتضی، ضروری می‌نماید.

«خردنامه» را می‌توان یکی از همین طیف نشریات محتوایی و اندیشگانی دانست که از ظرفیت بالایی جهت انتشار محتوایی عالمانه در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی برخوردار است.

«خردنامه» در صدد است ضمن ایجاد فضایی باز و آزاد جهت طرح هر نوع سلیقه و نظری در باب علوم انسانی و مسائل مرتبط به آن و انعکاس سلایق مختلف، به محلی جهت تفکر و تأمل در باب مسائل علوم انسانی جامعه مبدل گردد تا از این طریق و با شکل‌گیری تضارب آرا و چون و چرا در باب چالش‌ها و ظرفیت‌های پیش روی علوم انسانی ایران، مجالی جهت بازاندیشی و بازنگری در وضعیت نابسامان علوم انسانی در ایران فراهم آید.

آگهی ها