معرفی كتاب

نویسنده:
تفاوت رویکرد حداکثری و حداقلی، بررسی و نقد رویکرد حداکثری، بررسی و نقد رویکرد حداقلی، پیشینه نسبت سنجی فلسفه‌ سیاسی و فقه‌ سیاسی، ارکان نظریه همروی، کاربرد نظریه همروی موضوعات این بخش را شامل می شود....
همروی سنت و مدرنیته
بخش اول: چارچوب نظریه همروی
تفاوت رویکرد حداکثری و حداقلی، بررسی و نقد رویکرد حداکثری، بررسی و نقد رویکرد حداقلی، پیشینه نسبت سنجی فلسفه‌ سیاسی و فقه‌ سیاسی، ارکان نظریه همروی، کاربرد نظریه همروی موضوعات این بخش را شامل می شود.
بخش دوم: مبانی و روش‌ شناسی
ظرفیت‌ سنجی دین نسبت به مفاهیم سیاسی مدرن، طبقه‌ بندی دانش سیاسی، چیستی و گونه‌ های فلسفه‌ سیاسی، رابطه فلسفه‌ سیاسی، کلام سیاسی و فقه‌ سیاسی، استنباط و نقش زمان و مکان، تحولی روش‌ شناسانه در فقه‌ سیاسی، هرمنوتیک و مطالعات اسلامی، گفتمان و مطالعات اسلامی و ایرانی، گونه‌ شناسی ارتباط دین و سیاست، اسلام سیاسی و اسلام غیرسیاسی از جمله موضوعات بخش دوم این کتاب است.
در معرفی کتاب آمده است: «رویکرد همرَوی» راه میانه یا راه سومی بین دو رویکرد حداکثری و حداقلی به شمار می‌ رود؛ و بر تعامل ادله عقلی (فرامتنی) با ادله قرآنی- روایی (متنی) تکیه می‌ زند. از جهتی، می‌ توان این رویکرد را ادامه کوشش فارابی (در نسبت‌ سنجی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی) و نایینی و آخوند خراسانی (در سنجش ظرفیت فقه در مقابل تجدد) ارزیابی کرد.
نظریه همروی- کوشش اولیه‌ ای که در این کتاب تحت عنوان «همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» صورت پذیرفته- را می‌توان زیرمجموعه عنوانی عام‌ تر، یعنی «رویکرد همروی» قرار داد. متفکران زیادی در زیر چتر رویکرد همروی قرار دارند؛ حتی فارابی در عصر زرین تمدن اسلامی که نسبت فلسفه سیاسی و فقه مدنی را با رویکردی عقلی به بحث گذاشت. وی کلیات سیاست را به فلسفه، و جزییات آن را به فقه واگذارد؛ و همین مسئله باعث شد در طول زمان فقه سیاسی جا را برای فلسفه سیاسی و رویکرد عقلانی به سیاست تنگ‌تر نماید. این در حالی است که بسیاری از اندیشمندان اسلامی فقط رویکرد فلسفی و یا فقهی به سیاست داشته‌ اند.
 نظریه همروی در چهار سطح امکان طرح دارد: پل زدن بین روش‌ های معرفتی، جمع بین روش‌ های متنی و فرامتنی (و متن‌ گرایانه و زمینه‌ گرایانه)، همسویی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، و بالاخره ترکیب سازوار سنت و تجدد. موضوع کتاب حاضر همسویی و تعامل فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است....



ارسال پیام اشتراک



 
 
 Security code