پرسش توحیدی از انقلاب

نویسنده: جعفر علی نژاد پژوهشگر
الهیات سیاسی پراگماتیک، سخن اصلی این پرونده است که از ادبیات نحیف و مغفولی در ادبیات فارسی برخوردار است....
الهیات سیاسی پراگماتیک، سخن اصلی این پرونده است که از ادبیات نحیف و مغفولی در ادبیات فارسی برخوردار است. پرداختن به سوژه‌ی الهیات سیاسی پراگماتیک، بررسی یک مفهوم جدید در پارادایم جامعه‌شناسی مفاهیم- همان‌طور که کارل اشمیت از آن مراد می‌کرد- نیست؛ که در این صورت غور در  تاریخ مفهوم پراگماتیسم در منابع الهیاتی خاص، نیاز ما را برآورده می‌کرد. این انتخاب از طرف دیگر نه صرفا طرح یک سوژه‌ی جدید مطبوعاتی، بلکه طرح یک ضرورت و الزام تحقیقاتی است. این سوژه همچنین از یک سوال اصلی و فرضیه‌ی احتمالی نشات نمی‌گیرد، بلکه ناشی از الزام وضعیتی است که ما را در آستانه‌ی چنین پرسش‌هایی قرار داده است. در آستانه‌ی پرسش قرار گرفتن، به نوعی مساله‌مندی می‌انجامد که در این پرونده روایت می‌شود. تمام جد و جهد این پرونده، قرار گرفتن در وضعیت طرح پرسش‌های واقعی در جغرافیایی است که به موقف امکان طرح مسأله رسیده اما به سوال نرسیده است. البته خود می‌دانیم که چنین ادعایی بسیار گزاف است اما این پرونده تلاش دارد با آگاهی از چنین غفلتی، خود را در موقعیت امکان طرح مساله قرار دهد. طرح سوژه‌ی الهیات سیاسی پراگماتیک با چنین ملاحظاتی صورت گرفته است. الهیات سیاسی پراگماتیک در ورای مرزهای زبان فارسی، دارای ادبیات قابل توجهی است که اشاراتی بسیار کوتاه در حد طاقت و بضاعت به آن شده است. به چندین اعتبار می‌توان در مورد سوژه‌ی طرح شده پرداخت. بین الهیات سیاسی پراگماتیسم، الهیات سیاسی پراگماتیک و الهیات سیاسی پراکتیکال تفاوت‌های ظریفی وجود دارد....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code